Konuta Zam Sinyali

tuikli-yazi

22 Ocak 2014 itibariyle doların 1.80’den 2.24’e çıkması konut fiyatlarını etkiler mi sorusu kafaları karıştırmaya başladı. İnşaat sektörünün önde gelen isimleri bu döviz artışının alınan malzemelerin fiyatlarını etkileyeceğini bunun da konut fiyatlarına yansıtılabileceğini dile getiriyor. Durumunda konut fiyatlarına yüzde 10 zam olarak yansıması düşünülürken, fiyat artışının zamana yayılacağı söylendi.

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımını azaltacağı yönündeki açıklamalardan sonra iç piyasada yükselen dolar ve euro tüm sektörleri etkilemeye devam ediyor. Dövizdeki bu yükselişin konut sektörüne büyük ölçüde zarar verdiğini söyleyen müteahhitler zam sinyali verdi.

Ar­tış Za­ma­na Ya­yı­la­cak

Du­man­ka­ya İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Du­man­ka­ya­ da ar­tık za­mmın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu be­lir­ten patron­lar ara­sın­da yer al­dı. Du­man­ka­ya, dö­viz­de­ki yük­se­li­şi bu­gü­ne ka­dar bir şe­kil­de to­le­re et­tik­le­ri­ni an­cak be­ton ve çi­men­to­cu­la­rın da zam yap­ma­sıy­la zam se­çe­ne­ği­nin öne çık­tı­ğı­nı ak­tar­dı.  İn­şa­at fir­ma­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri son dö­nem­ler­de be­ton, çi­men­to ve se­ra­mik üre­ti­ci­le­riy­le de sık bir ara­ya gel­me­ye baş­la­dı.

A Sı­nı­fı Pro­je­ler Et­ki­le­ne­cek

Olası bir zam durumunda ilk olarak A sınıfı projeler etkilenecek. Ö­zel­lik­le A+ pro­je­ler­de kul­la­nı­lan mal­ze­melerin ge­nel­lik­le ya­ban­cı fir­ma­lar­dan te­min edilmesi, do­lar­da­ki dal­ga­lan­ma, dö­viz üze­rin­den borç­la­nan fir­ma­lar gibi etkenler uzun vadede ön görülemez bir sorun yaratabilir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bu projelerde zam haberleri duyabiliriz.

[Kaynak: Emlakeki.com]

 

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir