Vergi Borcu Olan Ev Alamayacak


konut-kredisi-ekspertizKonut satın alacaklara uyarı: Maliye Bakanlığı ‘vergi borcu yoktur’ uygulamasının genişletileceğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı “Performans Programı” ile 2013 yılında vergi sistemindeki yeni hedefleri açıkladı. Programın önemli kısımlarından biri bugüne kadar yalnızca devlet ihalelerine girmek isteyen kişi ve kurumları bağlayan “vergi borcu yoktur” yazısı uygulamasının genişletileceğine değinilmesi oldu.

“Vergi borcu yoktur” yazısı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerinden, sadece son ödeme tarihi geçmiş vergi borcu bulunmayan mükelleflere veriliyor. 2013 Performans Programı’na göre ilk aşamada yapılacak değişikliklerle devlet ihalelerine giren kişilere ek olarak her türlü devlet yardımı, teşvik ve destekler üzerinden devletten ödeme alacak kişilerin de “vergi borcu yoktur” yazısı alması gerekecek.

Uygulama iskan belgesi, yapı ruhsatı ve tapu harç ödemelerini de kapsayacak.

Destek, teşvik ve yardım ödemesi alacakları kapsayacak şekilde genişletilen uygulama ikinci aşamada da tapu işlemleri, noter işlemleri, iskan belgesi, yapı ruhsatı vb. işlemlerde yapılacak harç ödemelerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Planlamalara göre bu işlemler ödeme, dilekçe ve diğer belgelerin yanında mükelleflerden “vergi borcu yoktur” yazısı da alınması öngörülüyor. Ödenmemiş vergi borcu olan mükellefler bu yazıyı alamayacağı için ev alım-satımı yapamayacaklar, iskan belgesi ve yapı ruhsatı gibi belgeleri alamayacaklar.

Performans Programı’nca genişletilmesi hedeflenen uygulamanın tam olarak hangi ödemeleri ve hizmetleri kapsayacağı Maliye Bakanlığı’nca kararlaştırılacak. Çeşitli hizmetlerden yararlanacak vergi mükelleflerinden vergi borcunun olmadığına dair yazı alınabilmesi yetkisini Maliye Bakanlığı’na veren kanuna atıfta bulunan Program, durumu tam olarak şu şekilde ifade ediyor:

” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A Maddesinde, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde ve 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçl arı, noter harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) sayılı tarifeye konu harçlar ve trafik harçlarına mevzu işlemler ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm çerçevesinde bazı ödeme işlemlerinde vergi borcu bulunmaması
uygulamasına genişletilerek devam edilecektir.”

 

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

One Comment